Podmínky nájmu

Značku GlamperVan provozuje společnost FunCity,s.r.o. Klíšská 1432/18, Ústí nad Labem, 400 01, info@glampervan.cz

 1. Nájemce je povinen se starat o pronajaté vozidlo s řádnou péčí především tak, aby svým jednáni nezavinil poškození vozidla, vybavení vozidla a zařízení jeho interiéru. Nájemce je povinen vždy vozidlo po jeho opuštění zabezpečit zamknutím všech zámků a použít veškerá zabezpečovací zařízení, kterými je vozidlo vybaveno.

 2. Nájemce je oprávněn užívat vozidlo pouze k účelu, k němuž je vozidlo obvykle užíváno, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 3. Nájemce je povinen dodržovat při řízení, parkování a obsluze vozidla veškeré právní předpisy zejména předpisy upravující provoz vozidel na pozemních komunikacích platné v příslušné zemi.

 4. Nájemce je oprávněn vyjet s vozidlem do kteréhokoliv z evropských států.

 5. Nájemce je povinen vrátit vozidlo ve stavu, v jakém jej od pronajímatele převzal (stav je

  zaznamenám v předávacím protokolu). Je povinen vozidlo především vrátit čisté a umyté. Čistým a umytým se pro účely této smlouvy rozumí stav laku bez nových škrábanců a šmouh, suché bez známek zablácení či jiného zašpinění, interiér musí být řádně vysáty. Pokud nájemce vrátí vozidlo v rozporu s tímto ujednáním, bude povinen pronajímateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč., pokud si pronajímatel bude pokutu nárokovat.

 6. Nájemce není oprávněn bez souhlasu pronajímatele vozidlo půjčit, či jinak předat k řízení třetím osobám, vyjma těch, které jsou uvedené na první straně této smlouvy. V případě, že se takového jednání nájemce přesto dopustí, za škodu způsobenou takovými osobami nájemce odpovídá, jako by ji způsobil sám.

 7. Nájemce je povinen vrátit vozidlo se stavem palivové nádrže, v jakém vozidlo od pronajímatele převzal. Nájemce je povinen tankovat do vozidla pouze palivo schválené výrobcem vozidla. V případě nesplnění této podmínky odpovídá nájemce za poškozeni vozidla.

 8. Při podpisu této smlouvy složil nájemce vratnou kauci, jejíž výše je uvedena na přední straně této smlouvy. Tato kauce slouží pronajímateli k náhradě drobných závad a poškození vozidla, ke kterým došlo při užívání vozidla nájemcem a které nájemce svým jednáním způsobil.

 9. Pronajímatel je dále oprávněn tuto kauci započíst oproti veškerým dluhům nájemce (splatným i nesplatným), které nájemci na základě této smlouvy vzniknou.

 10. V případě, že dojde k poškození vozidla během dopravní nehody, kterou buď nájemce zavinil nebo doposud není viník dopravní nehody ke dni vrácení vozidla znám, souhlasí nájemce s tím, že složenou kauci si pronajímatel ponechá až do doby, kdy bude známá výše způsobené škody a bude znám viník dopravní nehody.

 11. Opravy a servisní práce je oprávněn na předmětu nájmu provádět pouze pronajímatel, nebude-li dohodnuto jinak. V této souvislosti je nájemce zejména povinen hlásit pronajímateli výskyt veškerých vad a poškození předmětu nájmu a potřebu jakýchkoliv oprav a servisních prací předmětu nájmu. Nesplní- li nájemce tuto povinnost, odpovídá za škodu, která pronajímateli porušením této povinnosti vznikla. Pronajímatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění této povinnosti. Pronajímatel obstará rovněž údržbu vozidla na své náklady. Nájemce je povinen strpět v této souvislosti omezení užívání vozidla.

 12. V případě, že nájemce bude s pronajatým vozidlem účasten dopravní nehody, je vždy povinen postupovat při řešení dopravní nehody s povinnostmi uvedenými v zákoně č. 361/2000 Sb. Současně je povinen o takové skutečnosti neprodleně informovat pronajímatele.

Podmínky pronájmu

13. Nájemce ani osoba oprávněná řídit vozidlo dle nájemní smlouvy nesmí řídit vozidlo pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou přivodit sníženou schopnost vnímání a reakce a nesmí přenechat vozidlo k řízení osobě, která je pod vlivem uvedených látek. Nájemce ani osoby cestující s nájemcem ve vozidle nesmějí ve vozidle kouřit, přičemž nájemce se zavazuje zajistit, aby se osoby cestující ve vozidle zdržely kouření ve vozidle. V případě, že nájemce poruší povinnost zdržet se ve vozidle kouření a/nebo povinnost zajistit, aby se osoby cestující ve

page2image53061376 page2image63480560

Značku GlamperVan provozuje společnost FunCity,s.r.o. Klíšská 1432/18, Ústí nad Labem, 400 01, info@glampervan.cz

 1. V případě, že se nájemce stane viníkem dopravní nehody, je povinen nájemce poskytnout pronajímateli veškerou potřebnou součinnost, aby mohla být škoda na vozidla řádně zlikvidovaná z havarijního pojištění vozidla. V případě, že nájemce nebude postupovat v souladu s ujednáním v tomto bodě smlouvy, je pronajímatel oprávněn nárokovat po nájemci smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč. Nájemce je dále povinen v případě dopravní nehody, kterou zaviní, nahradit pronajímateli škodu spočívající ve výši sjednané spoluúčasti na pojištění vozidla v rámci havarijního pojištění vozidla.
  Nájemce je dále povinen zaplatit všechny částky, které z důvodu výluky z pojištění odmítne uhradit pojišťovna, které budou mít příčinu v důvodech na straně nájemce.

 2. Nájemce není oprávněn se s vozidlem účastnit žádných organizovaných i neorganizovaných závodů, či jiných obdobných akcí za účelem zábavy.

 3. Nájemce nesmí ve vozidle přepravovat nebezpečné látky nebo věci.

 4. Nájemce není oprávněn používat vozidlo pro pracovní účely. V případě porušení této povinnosti je

  pronajímatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,-Kč.

 5. Na vozidle mohou být umístěný reklamní a propagační polepy vztahující se k pronajímateli.

  Nájemce je povinen zdržet se jakékoliv manipulace s takovými polepy. V případě porušení této

  povinnosti vznikne pronajímateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 4.000,-Kč.

 6. Nájemce není oprávněn odstranit z předmětu nájmu identifikační znaky výrobce (zejména výrobní číslo) a pronajímatele ani registrační značku vozidla, ani tyto znaky a značku jakýmkoliv způsobem

  zakrýt a pozměnit.

 7. V případě, že nájemce vrátí vozidlo bez některého z klíčů k vozidlu, je povinen zaplatit pronajímateli

  smluvní pokutu ve výši 5.000Kč.

 8. V případě, že nájemce vrátí vozidlo bez některého z dokladů nutných k provozu a řízení vozidla

  (technický průkaz vozu, zelenou kartu aj.) je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu 2.000Kč.

 9. Nájemce je povinen v době skončení nájmu vozidlo vrátit v místě provozovny pronajímatele,

  případně v jiném místě, které pronajímatel nájemci určí po společné dohodě. V případě, že nájemce vozidlo v takovém místě vozidlo pronajímateli nevrátí a pronajímatel bude nucen zajistit odtah vozidla do místa své provozovny, bude pronajímatel po nájemci nárokovat zaplacení smluvní pokuty ve výši skutečných nákladů odtahu a jednorázová smluvní pokuta ve výši 5.000,-Kč.

 10. V případě, že bude pronajímateli doručena výzva příslušného správního orgánu dle § 125f zákona č. 361/2000 Sb., aby uhradil pokutu, neboť s pronajatým vozidlem se jeho řidič dopustil jednání, kterým byly porušeny povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená shora uvedený zákonem, a pronajímatel bude nakonec povinen takovou pokutu zaplatit, zavazuje se nájemce, že na výzvu pronajímatele zaplatí částku odpovídající výše stanovené pokuty do 10 kalendářních dnů od data doručení a dále, že uhradí pronajímateli manipulační poplatek ve výši 1000,-Kč. Obdobně bude pronajímatel postupovat v případě, že bude povinen hradit pokutu dle cizozemských právních předpisů, dojde-li k protiprávnímu jednání nájemce v cizině.

 11. Nájemce je oprávněn tuto smlouvu jednostranně zrušit, a to za následujících podmínek.

  1. Zrušení smlouvy je třeba provést písemnou formou a smlouva se ruší dnem, kdy je písemný

   úkon nájemce obsahující jednostranné zrušení doručen pronajímateli. V případě, kdy nájemce zruší tuto smlouvu 30 a více dní před sjednaným dnem předání vozidla, nájemci nevzniká povinnost platit pronajímateli žádný storno poplatek.

  2. Pokud nájemce smlouvu zruší ve Ihůtě 29 až 15 dnů přede dnem předání vozidla, vzniká mu povinnost zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 30 % ze sjednaného nájemného.

  3. Pokud nájemce smlouvu zruší ve lhůtě 14 až 7 dnů přede dnem předání vozidla, vzniká mu povinnost zaplatit pronajímateli storno poplatek ve výši 50 % ze sjednaného nájemného.

  4. Pokud nájemce zruší smlouvu za méně než 7 dnů před sjednaným dnem předání vozidla, je povinen uhradit pronajímateli storno poplatek v plné výši sjednaného nájemného. Den, ve

page2image53060608

vozidle zdržely kouření ve vozidle, zavazuje se nájemce zaplatit pronajímateli pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti (tj. i opakovaně).

page3image53024576 page3image63506464

Značku GlamperVan provozuje společnost FunCity,s.r.o. Klíšská 1432/18, Ústí nad Labem, 400 01, info@glampervan.cz

kterém došlo ke zrušení rezervace, se započítává do výše uvedeného počtu dnů rozhodných

pro výpočet storno poplatku.

 1. Došlo-li při podpisu smlouvy k úhradě kauce, je kauce v případě zrušení této smlouvy podle článku

  24., jednostranně započitatelná pronajímatelem na storno poplatek.

 2. V případě, že nájemce vrátí vozidlo před koncem doby nájmu, nezaniká tak nárok pronajímatele na

  zaplacení nájmu ze celé sjednané období nájmu, nedomluví-li se smluvní strany jinak.

 3. Nájemce souhlasí s umístěním GPS lokátoru ve vozu z důvodů zabezpečení vozu.

 4. K prodloužení sjednané doby nájmu může dojit jen na základě souhlasu pronajímatele. O

  prodloužení doby nájmu musí nájemce pronajímatele požádat alespoň 3 dny před skončením doby nájmu. Za platný souhlas pronajímatele lze považovat i jeho sdělení učiněné formou emailu. V případě, že k prodloužení sjednané doby nájmu nedojde a nájemce nevrátí nejpozději v poslední den pronájmu, je oprávněn pronajímatel nárokovat po nájemci zaplacení smluvní pokuty ve výši uvedené na přední straně této smlouvy za každý den prodlení nájemce.

 5. Pronajímatel může tuto smlouvu o nájmu vozidla vypovědět i před uplynutím sjednané doby za těchto podmínek, že nájemce:

  1. Neoznámí orgánům dopravní policie a současně pronajímateli dopravní nehodu, nebo jiné skutečnosti, v důsledků kterých došlo ke škodě na vozidle.

  2. Provede úpravy, výměnu dílů nebo agregátů vozidla bez souhlasu pronajímatele. To neplatí v případech nouze, kdy takováto úprava nebo výměna je nezbytná z důvodu zamezení vzniku škod na vozidle nebo zamezení škodám následným u nájemce, a v případě, že jde o nutné drobné opravy do výše 5.000,-Kč

  3. Poruší své povinnosti stanovené v této smlouvě. V takovém případě smlouva zaniká v okamžiku, kdy je výpověď doručena nájemci formou e-mailu, písemně či na uvedený telefon nájemce formou sms.

 6. Nájemce je po ukončení smlouvy výpovědí povinen předat vozidlo pronajímateli. Výpověď může být učiněna i formou emailu nebo textové zprávy zaslané na mobilní telefon nájemce. V případě předčasné výpovědi, je nájemce povinen vrátit vozidlo pronajímateli nejpozději do 48 hodin po doručení výpovědi.

 7. Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčen nárok pronajímatele na náhradu škody, která přesahuje výši stanovené smluvní pokuty. V případě vzniku nároku pronajímatele na úhradu smluvní pokuty je tato pokuta jednostranně započitatelná s kaucí. Nepostačuje-li kauce k úhradě smluvní pokuty, je smluvní pokuta splatná do 7 dnů od výzvy pronajímatele k úhradu smluvní pokuty.

× Jak Vám mohu pomoci?